1817

23/01/1817, Brief van de minister van binnenlandse zaken aan de gedeputeerden van West-Vlaanderen over het kanaal Bruge – Schelde (Provinciaal Archief West-Vlaanderen A/1815-1830/Reeks 1/P.B./218b)

Brussel den 23 Januarij 1817

Ik heb de Eer gehad te ontvangen U Ed Gr Achtb Rapport 9 dezer betrekkelijk de in de Provincie Westvlaanderen genomene maatregelen, ten einde de min vermogenden tegemoet te komen en zulks overeenkomstig Zn Ms Besluit van 4 November 1816.

Nadat den rapport door mij ter kennisse van Z M is gebragt heeft het Hoogsdezelve behaagd het daarin voorkomende met betrekking tot het kanaal van Brugge naar de Schelde ter kennisse van Zijne Excellentie den Heere Minister van den Waterstaat te brengen, ten einde daaromtrent de vereischte inlichtingen te geven of casu quo doelmatige schikkingen te maken waar van ik U E Gr Achtb bij deze informeere

23/01/1817
Provinciaal Archief West-Vlaanderen A/1815-1830/Reeks 1/P.B./218b
1817

Afdrukken E-mailadres