1821

19/10/1821, Affiche over de aanbesteding van de bargie van Brugge naaar Sluis (Provinciaal Archief West-Vlaanderen, 239, reeks 1)

WEST-VLAANDEREN.
DIENST DER NAVIGATIE.
AANBESTEDING Van de Bargie van Brugge na Sluys et vice-versa.
DE GOUVERNEUR, RIDDER DER ORDE VAN DE NEDERLANDSCHE LEEUW,

Verwittigd het publiek dat, uyt kragte (…) zaturdag 3 November aanstaande, om elf ueren ’s morgens, in de gewoone Aanbestedings-zaal van het provinciaal Gouvernement te Brugge, zal overgegaan worden aan de bovengemelde Aanbestedinge.

  • De Pagt zal plaats hebben voor negen naer-een-volgende jaren, te beginnen met den 15 November 1821, en t’eindigen den 15 November 1830.
  • De Aanbesteding zal met soumissien, opbod en per Pachtjaar plaats hebben.
  • De Voorwaarden liggen ter lezing in d’Hotels van ’t Ministerie van Binnenlandsche Zaken en Waterstaat te Brussel en ’s Hage, in die van de Gouvernementen van Zeeland en Oost-vlaenderen, in de 4e Divisie van het Gouvernement te Brugge, by de Ingenieuren van het 11e District, de District-Commissarissen en de Regenccien der Steden dezer Provincie.

Brugge, den 19 October 1821.
De Gouverneur voo

19/10/1821
Provinciaal Archief West-Vlaanderen, 239, reeks 1
1821

Afdrukken E-mailadres