1821

25/10/1821, Brief van de gouverneur van Zeeland over de winterregeling van de barge (Provinciaal Archief West-Vlaanderen, 239, reeks 1)

In antwoord op de missive van den 14 dezer maand, 4 bureau W 13,288 welke ik dezer heb gehad, nopens het varen van de barge van Sluys naar Brugge, van **EG te ontvangen, heb ik de eer **EG onder retour van het daarbij gevoegde adres van den pachter der gemelds barge, bij deze te kennen te geven, dat ik, na over dit onderwerp het advies van Heeren Burgmeesteren van Sluys te hebben ingenomen, geene bedenkingen heb tegen de bij het gemeld adres verzochte bepaling dat het hem zal vrij staan om gedurende de wintermaanden, te rekenen van den 15e october tot den 15e maart, de barge slechts eenmaal ’s weeks, en dat wel den zaturdags morgens ten zeven uren van Sluys nar Brugge te doen vertrekken.

De Gouverneur van de Provincie Zeeland

25/10/1821
Provinciaal Archief West-Vlaanderen, 239, reeks 1
1821

Afdrukken E-mailadres