1823

27/01/1823, Brief van Opsomer aan de provincie West-Vlaanderen in verband met de toestemming voor het bouwen van een barge (Provinciaal Archief West-Vlaanderen, 239, reeks 1)

Aan * E G Achtb* Heeren gedeputeerde staten van West-Vlaanderen

Fr. Opsomer pachter van de bargie van Brugge en Sluis, heb de eer, ter executie van de conditien mijner pacht, aan hun edele Groot achtbare met eerbied toetezenden eene teekening van constructien voor eene bargie die ik begeere te bouwen, biddende U. E. G. Achtb. mij autorisatie te verleenen om deze bargie te mogen doen bouwen en daar na te doen dienen tot de dagelijksche navigatie met passagiers en koopmansgoederen tusschen Brugge en Sluis.

t’a de gratie F. Opsomer
Brugge 27 January 1823

27/01/1823
Provinciaal Archief West-Vlaanderen, 239, reeks 1
1823

Afdrukken E-mailadres