1823

22/02/1823, Brief van de gouverneur aan de hoofdingenieur over de barge (Provinciaal Archief West-Vlaanderen, 239, reeks 1)

Brugge den 22 February 1823
De Gouverneur
Aan den heer Hoofdingenieur

W., Ik heb de eer u te melden, in antwoord op uw missive vanden 16 dezer maand, & bij atteratie vande mijne van 15, d[eze]r 13,696, dat gedeputeerde staten het bouwen van de Sluissche bargie toegestaan hebben, niet volgens de modificatie door u voorgesteld & op de teekenin met eene roode linie afgeschreven, maar volgens dezelve teekening, zonder modificatie, & zoo als het de pachter Opsomer zelve voorgestelde, en gevragd heeft.

Gelief over mijns ge*den missive, in dien laatsten verstande, gevolg te geven.

De gouverneur
**

22/02/1823
Provinciaal Archief West-Vlaanderen, 239, reeks 1
1823

Afdrukken E-mailadres