1823

27/05/1823, Caerte figurative aanwijzende alwaer de Gendsche wateren van de Lieve zijn loopende, sedert het maken van den nieuwen vaerd van Brugge naar Sluys (Rijksarchief Brugge, Kaarten en plannen, 1100)

[TEKST]

Vu par l’ingenieur en chef
Bruges, le 3 aout 1822 *

Nivellement en longueur et profils en travers dressé pour l’emplye du waterstaat soussigné
Bruges le 2 aout 1822 *

Kaerte geëxhibeert ter rekeninge van de ses geünieerde waeteringen in het Oosten van de jaeren 1821 & 1822 geliquideert en gesloten den zeven en twintigsten meije 1800 dry en twintig * [handtekeningen]

Caerte figurative aenwijzende alwaer de gendsche wateren van de Lieve zijn loopende, zedert het maeken van den nieuwen vaerd van brugge naer sluijs, alhier te beginnen van aen d’hooge brugge bij Damme voor bij beckaf tot in de contre-fossé liggende nevens den dijk van de zelve nieuwe vaerd, en van daer voortswaers naer Sluijs, de welke voorgaendelijk nhunne lossinge hadden door damme en ouden Damschen vaerd naer brugge bestaende als te weten

 • A. nieuwe houtte brugge bekostig en doen maeken door de directie der zes geunieerde wateringen in het oosten ten jaere 1821
 • B. d’hooge brugge bij Damme in steen, ongebruijbaer en vervallen van B, tot C,
 • C deel van de gendsche Lieve, en deel buijte veste van damme, noodig gedolven en verdiept te worden
 • D. buijte veste van damme alwaer het gendsche water in loopt
 • E. nieuwe cofferdam met twee schooven bekostigt en doen maecken door de directie der ses geunieerde wateringen in het oosten ten jaere 1821
 • van E tot F fossé madame alwaer het gendsche water van de Lieve door loopt, noodig in den middel te verdiepen
 • van F tot G nieuw gedelf of door suijd gemaekt om het gends water in het oud vaerdeken genaemd het verlooren eijnde te leeden
 • van G tot H, is het oud vaerdeken genaemd het verlooren Eijnde toebehoorende half en half aen de *eder zijdsche landen nu al daer lossende het gendsche water, ook noodig in den middel te verdiepen en door de rietmatte of pilse te delven
 • van H tot I,I,I is maer eenen gragt loopende door het gars van dhre Maes van Oije, aldaer in den winter dikwils inondeert, en het gendsch water over den weg of barm van den ouden vaerd loopt, noordwaert in de wateringe van s’herbaselishoek en kerkwateringe Oostkerke, dus aldaer noodig eenen doorsnijd te maeken volgens de roode getrocken linien
 • van I tot K gragt liggende in den middel van den ouden sluijsschen vaerd, alwaer het gendsch water voortwaers is loopende, welken gracht ten minsten aen beede zijden een meter te verbreeden en iedts te verdiepen
 • L, contre fossé liggende langst den dijk van den nieuwen sluijsschen vaerd lossende het gends water voortwaers naer sluijs aldaer noodig bij plaetsen gesuijvert te worden
 • M, voorgaende leedinge van het gendsc water door damme en ouden damschen vaerd naer brugge

Aldus geformeert en bij een verzaemelt uijt verscheijde ander caerten en voorgaende maeten bij mij onderschreven landmeter ten versoeke van de directie der zes geunieerde wateringen in het oosten alles conforme de oude en actueele gelegentheijd toirconden in de maend meije 1800 twee en twintig *

1823 7

27/05/1823
Rijksarchief Brugge, Kaarten en plannen, 1100
1823

Afdrukken E-mailadres