1830

16/09/1830, Brief van de gedeputeerde staten van Oost-Vlaanderen aan de minister van Waterstaat over de afwatering van het gebied (Rijksarchief Gent, PV 3 – Hollandse periode, 927/13, stukken betreffende de afwatering van het gebied rond Sluis)

Excellentie

Ten gevolge der ander handelinge welke ten opzigte van eene verbeteringe van suatie van een aanmerkelijk deel dezer Provincie, langs de Oostsluis en haven Sluis, gelegen in en nevens de stad Sluis, tusschen Ged[eputeerd]e Staten van Zeeland en ons Collegie aanhangende zijn, hebben wij door hunne tusschenkomst bekomen afschrift van zijne Majesteits Besluit van 29 July 1818 n° 54.

Dan daar wij bij de laatste paragraaph van dit besluit aanmerken, dat aan uwe Exc[ellentie]s departement, met s’Konings besluit, is terug gezonden de tot opheldering van uw Exc[ellentie]s raport overgelegde en gediend hebbende Kaart, welke Kaart, onzes inziens, veel kan toebrengen om de bestaande moeilijkheden en tegenwerpingen een onderscheiden belanghebbenden op te lossen en weg te nemen, zoo verzoeken wij uwe Exc[ellentie] om een Kopij der bewuste Kaart aan ons Collegie te willen doen toekomen.

16/09/1830
Rijksarchief Gent, PV 3 – Hollandse periode, 927/13, stukken betreffende de afwatering van het gebied rond Sluis
1830

Afdrukken E-mailadres