1925

17/04/1925, Het monument van J.H. van Dale te Sluis, Algemeen Handelsblad (www.delpher.nl)

Het monument van J.H. van Dale te Sluis.

Zooals onze lezers zich zullen herinneren werd verleden jaar september te Sluis een monument opgericht voor J.H. van Dale. Ter herinnering aan de oprichting en onthulling van dit monument heeft de uitvoerder er van, de heer P. Puijpe, beeldhouwer te Apeldoorn, een oorkonde vervaardigd, waarvan de tekst is opgesteld door den mr. P. Dieleman, eere-voorzitter van de Zeeuwsch-Vlaamsche studentenvereeniging.

De oorkonde, die zeer groot is, is door den heer Puijpe geheel met de hand geteekende in verschillende kleuren en kan in alle opzichten uitstekend geslaagd worden genoemd. In de bovenhoeken staan rechts drie afbeelding en links eveneens drie. De rechtsche geven resp. te zien het oude Sluis zoaals het aan het Zwin lag gezien van ’t Kleine Pas, de kade van Sluis met het hotel de Korenbeurs op het einde en het beroemde stadhuis.

De linksche stellen voor het Kanaal naar Brugge; het Monument Van Dale en de ruïne van de voormalige Oostpoort. In het midden boven aan, ziet men op een zevende teekening, het bovenste deel van den stadhuistoren met het bekende “Jantje van Sluis”. Het eerste deel van de opdracht luidt: “De derden van herfstmaand 1924, het jaar waarin Jantje van Sluis als oudste klokkenist van Vlaanderen zijn 500sten geboortedag vierde, werd te Sluis in Vlaanderen op de oude vestingwerken naar de zijde van het Zwin het monument onthuld voor den grooten Neder-Dietschen taalkundige en geschiedvorscher Johan Hendrik van Dale, destijds schoolmeester te Sluis, aldaar geboren op 15 februari 1828 en gestorven op 19 mei 1872.”

Vervolgens wordt opgesomd welke voorname personen de onthulling bijwoonden en welke vereenigingen enz. daarbij tegenwoordig waren. “Deze oorkonde” – zoo lezen we ten slotte – zal worden bewaard in het stedelijk archief van Sluis en geteekend in de Bamesse van 1924 door een specialen vertegenwoordiger van en den commissaris der Koningin voornoemd, den vertegenwoordiger van de Bestendige Afvaardiging van West-Vlaanderen, een raadslid van Brugge en een van Knocke, den burgemeester van Sluis en den burgemeester van Oostburg, den eere-voorzitter der Zeeuwsch-Vlaamsche Studentenvereeniging, het hoofd der openbare lagere school te Sluis, een oud-leerling van Van Dale, den Rijks-archivaris in Zeeland en den beeldhouwer.”

Onder aan de oorkone hangt het groote zegel van de schepenen der stad Lamminsvliet, zooals Sluis vroeger heette en achterop staat het wapen van Sluis.

17/04/1925
Algemeen Handelsblad (www.delpher.nl)
1925

Afdrukken E-mailadres