1938

20/05/1938, De verbinding Zeeland – Vlaanderen, De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad (www.delpher.nl)

DE VERBINDING ZEELAND-VLAANDEREN

Ten gemeentehuize van Sluis, is donderdagmorgen een bijeenkomst gehouden, welke voor de wegverbinding Zeeland-Vlaanderen van groot belang kan worden. Ter bestudeering van den onverharden weg langs het kanaal van Brugge naar Sluis, ontmoetten elkaar hier de vertegenwoordigers van de provincie Zeeland en het bestuur van de provincie West-Vlaanderen. Van Belgische zijde was o.m. aanwezig de gouverneur van West-Vlaanderen, de heer Baels.

Nederland werd vertegenwoordigd door den commissaris der Koningin in de provincie Zeeland, jhr. Mr. J.W. Quarles van Ufford, en de leden van Gedeputeerde Staten van Zeeland.

De commissaris der koningin opende de bijeenkomst met een woord van welkom tot de gasten.

Ir. Levy gaf vervolgens een uiteenzetting van het Belgische standpunt. Langs het kanaal Brugge-Sluis loopt op het oogenblik een weg tusschen Brugge en Damme. Tusschen Damme en Sluis, een afstand van tien kilometer, gaat slechts een onverharde weg aan de oostzijde van het kanaal. De vraag was nu, of, indien de provincie West-Vlaanderen voor de verbetering het noodige zou ondernemen, de weg op Nederlandsch gebied aansluiting zou kunnen vinden aan den weg Breskens-Oostburg-Sluis.

Van de zijde der provincie Zeeland werd geantwoord, dat men in beginsel gaarne bereid was zijn medewerking te verleenen aan het tot stand komen van deze wegverbetering, welke voor het verkeer tusschen Zeeland en Holland eenerzijds en West-België en Noord-Frankrijk een belangrijke schakel zou betekenen.

Ir. Volkers verklaarde, dat zich geen enkel technisch bezwaar tegen aanleg op Nederlandsch gebied verzet.

De eindbeslissing over deze zaak berust bij de regeering. Na afloop van de besprekingen heeft het gezelschap de stadjes Sluis en Damme bezichtigd.

20/05/1938
De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad (www.delpher.nl)
1938

Afdrukken E-mailadres