1938

20/05/1938, Betere verbinding Zeeland – Vlaanderen,?De Telegraaf (www.delpher.nl)

BETERE VERBINDING ZEELAND-VLAANDEREN?
Principieele overeenstemming bereikt tusschen Nederlandsche en Belgische autoriteiten. EEN BIJEENKOMST TE SLUIS

SLUIS. 20 Mei. —

Ten gemeentehuize is gisteren een bijeenkomst gehouden, welke voor de wegverbinding Zeeland-Vlaanderen van groot belang kan worden. Ter bestudeering van den onverharden weg langs hei kanaal van Brugge naar Sluis ontmoetten elkaar hier de vertegenwoordigers van het gewest Zeeland en het bestuur van de provincie West-Vlaanderen. Van Belgische zijde waren o.m. aanwezig de gouverneur van West- Vlaanderen, de heer Baels, de bestendige deputatie en de griffier dezer provincie Lommez, de hoofdingenieur van de provincie Cloet, en de arrondissementsingenieur Levy. Nederland werd vertegenwoordigd door den Commissaris der Koningin in de provincie Zeeland, jhr. mr. J. W. Quarles van Ufford. de leden van Ged. Staten van Zeeland, den griffier van de Staten van Zeeland, dr. B. D. 11. Tellegen Azn., den hoofdingenieur van den Provincialen Waterstaat in Zeeland, !r. .J J. van Leeuwen, den ingenieur van den Rijkswaterstaat in de directie Zeeland, ir. J. Volkers, burgemeester A. F. J. Aernoudts van Sluis, den secretaris van Sluis, den heer P. F. van Hootegem en de beide wethouders.

De Commissaris der Koningin opende de bijeenkomst met een woord van welkom tot de gasten. Ir. Levy gaf vervolgens een uiteenzetting van het Belgische standpunt. Langs het kanaal Brugge—Sluis loopt op - het oogenblik een weg tusschen Brugge en Damme. Tusschen Domme en Sluis, een afstand van tien kilometer, gaat slechts een onverharde weg aan de Oostzijde van het kanaal. De vraag was nu. of.

Indien de provincie West-Vlaanderen voor de verbetering het noodige zou ondernemen, de weg op Nederlandsch gebied aansluiting zou kunnen vinden aan den weg Breskens-Oostburg-Sluis. Van de zijde der provincie Zeeland werd geantwoord, dat men zich voor aansluiting op dezen rijksweg in verbinding zou stellen met het ministerie van Waterstaat en, met het oog op de douane, met het ministerie van Financiën. In beginsel was men gaarne bereid zijn medewerking te verleenen aan het tot stand komen van deze wegverbetering, welke voor het verkeer tusschen Zeeland en Holland eenerzijds en West-België en Noord-Frankrlijk anderzijds een belangrijke schakel zou beteekenen.

Vooral voor Brugge en Sluis is zulk een verbinding waardevol. Ir. Volkers verklaarde, dat zich geen enkel technisch bezwaar tegen aanleg op Nederlandsch gebied verzet. De weg zou komen te loopen beoosten Sluis, met behoud van de oude wallen, en zou ter hoogte van het gesticht „St. Joseph" op den weg naar Oostburg aansluiten. De eindbeslissing over deze zaak berust bij de regeering. Na afloop van de besprekingen heeft het gezelschap de stadjes Sluis en Damme bezichtigd.

Tot besluit van de ontmoeting begaf men zich naar Knocke. waar gezamenlijk de maaltijd werd gebruikt. Hier hebben de gouverneurs van West-Vlaanderen en Zeeland nog eenige hartelijke woorden gewisseld.

20/05/1938
De Telegraaf (www.delpher.nl)
1938

Afdrukken E-mailadres