1938

21/05/1938, Aanleg weg Damme – Sluis besproken, Algemeen Handelsblad (www.delpher.nl)

AANLEG WEG DAMME-SLUIS BESPROKEN. Nederlandsche en Belgische autoriteiten plegen overleg.

(Van onzen correspondent.) Brussel, 20 Mei

Gisteren is op het stadhuis van Sluis een belangrijke conferentie gehouden tusschen gedelegeerden van de Belgische provincie West-Vlaanderen en van de provincie Zeeland. Onderwerp van deze conferentie was de aanleg van een nieuwen weg Damme-Sluis, als verlenging van den bestaanden weg Brugge-Damme. Van Belgische zijde namen aan de conferentie o.a. deel, de heer Baels. gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, de griffier van deze provincie, de heer Lommez, een aantal leden van de bestendige deputatie en twee provinciale ingenieurs. Van Nederlandsche zijde zag men jhr. J. W. Quarles van Ufford, commissaris van de Koningin in Zeeland, de heeren J. A. van Rompu, J. H. Slieger. C. P. Vogelaar, A. D. F. van der Wart. J. M. van Bommel van Vloten, leden van de Provinciale Staten van Zeeland, alsmede de heeren J. J. van Leeuwen en J. Volckers, ingenieurs van den Waterstaat.

De stad Sluis werd vertegenwoordigd door burgemeester Saernoudts en door de heeren H. van Mazyk en M. P. A. Somers.

Nadat jhr. Quarles van Ufford de Belgische delegatie verwelkomd had, zette de heer Lezy de Belgische voorstellen uiteen. Deze komen neer op een verlenging van den tegenwoordigen weg Brugge-Damme tot Sluis. Het traject Brugge-Damme is 5 km lang en verkeert in uitstekenden staat. Het is ongeveer 1/3 van den totalen afstand, die aangelegd zou moeten worden.

Namens den Waterstaat verklaarde ir. Volckers, dat er van Nederlandsche zijde geen enkel bezwaar tegen den aanleg van dezen weg bestaat. De eenige moeilijkheid zag spreker in het totstandkomen van een accoord met het beheer der douane. Er zullen onmiddellijk stappen bij het ministerie van Financiën worden ondernomen om tot een overeenkomst te komen.

De nieuwe weg zou het kanaal Brugge-Sluis volgen tot in de bocht waar de zgn. Steenen deur op het Bargehuis zich bevindt, zou dan langs de oude vestingen loopen om aan te sluiten op den weg naar Draaibrug, langs het gesticht St. Jozef van de broeders der christenenscholen. Te Draaibrug zou de nieuwe weg aansluiten op den belangrijken verkeersweg naar Breskens via Oostburg en Schoondijke en zoodoende een directe verbinding tusschen Brugge en het eiland Walcheren tot stand brengen.

Na de conferentie begaven de autoriteiten zich eerst naar Sluis en vervolgens naar Damme om de situatie op te nemen. Te Damme werden de leden der vergadering op het stadhuis ontvangen en ten slotte werd een lunch aangeboden in het hotel te Knocke, waar de heeren Baels en jhr. Quarles van Ufford het woord voerden. 

21/05/1938
Algemeen Handelsblad (www.delpher.nl)
1938

Afdrukken E-mailadres