headerbg bl

1858

05/10/1858, Over de verlenging van het kanaal tot in Sluis, Middelburgsche courant (www.delpher.nl)

Op de zelfde begrooting komt een post voor van f 5000 als bijdrage in de kosten van doortrekking van het kanaal van Brugge tot in Sluis. In de kolom van toelichtingen leest men daaromtrent het volgende:

Bij het uittrekken op het Vde hoofdstuk der staatsbegrooting voor 1858 van de laatste helft der rijksbijdrage in de kosten van doortrekking van het kanaal van Brugge tot in Sluis, werd in den toelichtenden staat melding gemaakt van de gedane toezegging, dat zou worden overwogen in welke mate de gemeente Sluis ook in aflossing van het door de provincie verleende voorschot moet worden ondersteund.

Aanvankelijk hadden de staten van Zeeland voor het werk der doortrekking verleend een renteloos voorschot van f 8000; later hebben zij hun besluit in dier voege gewijzigd, dat slechts de helft dier som als voorschot, het overige als subsidie wordt gegeven.

De kosten waren, toen het werk door de gemeente werd aanvaard, begroot op eene som van f 38,400 ; thans blijken zij echter te zullen bedragen f 44,541.

De meerdere kosten zijn hoofdzakelijk een gevolg van het maken van een syphon, die van uitsluitend belang voor de omliggende polders, maar niet voor de gemeente is.

De gemeente Sluis is intusschen buiten de mogelijkheid, zoo wel om die meerdere kosten te dragen als om het verleende voorschot terug te geven.

De belangen, welke bij de doortrekking van het kanaal zijn betrokken, worden uitvoerig geschetst op blz. 21 der memorie van beantwoording op het voorloopig verslag, uitgebragt ten aanzien van het Vde hoofdstuk der staatsbegrooting van 1857.

Met verwijzing naar hetgeen daar gezegd is schijnt het der regering billijk de gemeente tot het voldoen der meerdere kosten in staat te stellen door het verleenen van het thans uitgetrokken subsidie van f 5000, terwijl dan op de volgende begrootingen zal worden uitgetrokken 1/25 gedeelte van het renteloos voorschot ad f 4000, dat in 25 jaren moet worden gerestitueerd.

05/10/1858
Middelburgsche courant (www.delpher.nl)
1858

Afdrukken E-mailadres

HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.