headerbg bl
HomeGeschiedenisHeemkundige kringenZoeken in publicatiesEen diamanten bruiloft te Knokke aan/zee

Een diamanten bruiloft te Knokke aan/zee

Een diamanten bruiloft te Knokke aan/zee

Danny Lannoy

Op 24 september 1907 was er feest in het Knokke van toen. Een hele zeldzaamheid was de viering van een diamanten jubileum en vier gouden bruiloften.

Dit was meteen een reden om alle jubilarissen extra in de bloemetjes te zetten. Ze werden allen ontvangen op het gemeentehuis, toen nog Café Communal op de hoek van de Loskaai (Gemeenteplein) en de Naaldenstraat (Edw. Verheyestraat).

Ter gelegenheid van de viering werd een prentbriefkaart uitgegeven met een foto van het koppel Baes-Vermeire en foto van hun woning.

Jan (Joannes) Baes had in 1907 de gezegende leeftijd van 84 jaar bereikt en Rozalie Vermeire was 80 jaar.

Het huwelijk greep plaats te Knokke op 8 september 1847 waar Petrus Vermeire toen burgemeester was en ambtenaar van de burgerlijke stand.

De getuigen waren Joannes Vermeire, 50 jaar, wagenmaker en oom van de bruidegom en Jan Bogaert, 50 jaar, werkman en oom van de bruid. Verder Josephus De Smit, 40 jaar, timmerman en Jan Van Houtte, 56 jaar, veldwachter.

De vader van Jan, Carolus Baes, bekleedde een officiële functie, hij was veldwachter te Westkapelle sedert 1832. Carolus (Karel) Baes werd te Brugge geboren in 1792, zijn echtgenote Anna De Vestel werd geboren te Zedelgem in 1794.

Jan was de oudste van een gezin met acht kinderen. Hij had drie broers en vier zusters: Ludovicus (°1826), Leopoldus (°1833), Carolus (°1835), Rosalia (°1829), Coleta (°Wsk 1832 – Wsk 31.7.1846), Virginia (°1840), Stephania (°Wsk 1843 – Wsk 9.7.1846). Rosa Vermeire was het vierde kind van het echtpaar Joseph (°1792) en Livina Bogaert. Vader Vermeire was timmerman en afkomstig uit St. Kruis. De familie woonde in ‘t Dorp 6.

In 1879 werd het gezin vermeld in de gegevens van het kadaster, een huis in erfpacht Nr 452b aan de Zoutepolder dat zich bevond tussen de Zeeweg (Lippenslaan) en de latere Piers de Ravenschootlaan. Omstreeks 1840 werd het huisje bewoond door Jan Latomme. In 1893 werd een verbouwing genoteerd; dit was waarschijnlijk de uitbreiding tot een tweewoonst.

Eigenaardig is het feit dat de eerstgeborene van het gezin Baes-Vermeire ingeschreven stond op het adres van de familie Joseph Vermeire. Zij hebben vermoedelijk een tijdje bij die familie ingewoond. Pas in de bevolkingslijst van 1856-1865 kwam Jan Baes voor.

Tussen 1866 en 1875 had het gezin als adres “Pepersstraat 68”. Hun onmiddellijke buren waren B. Laseure, F. Devulder en Jan Dryepondt. De Pepersstraat, een oude kerkwegel, liep door de duinen en kruiste de latere Piers de Ravenschootlaan tot aan de “Garre van Konnee” tegenover de huidige Kunstacademie.

2014-11-20 181009Speciaal gedrukte postkaart van de jubilarissen.
Les Epoux Baes - Vermeire et leur habitation à l’occasion de leurs Noces de Diamant en 1907.

Jan Baes en Rosa Vermeire zorgden voor een kroostrijk gezin. Er kwamen tien kinderen op de wereld; het laatste overleed drie weken na de geboorte.

In het bevolkingsregister vonden we:

Baes Jan Lophem 17.08.1823 metselaer
Vermeire Rozalia Knocke 19.05.1827

1. Baes (Maria) Livina Knocke 15.10.1848
2. Baes Christina Knocke 18.07.1850
3. Baes Frans Knocke 10.06.1852
4. Baes Rozalia Knocke 7.03.1854
5. Baes Eduard Knocke 20.02.1856
6. Baes Stefania Knocke 4.07.1860
7. Baes Alfons August Knocke 27.07.1862
8. Baes Hendrik Knocke 17.07.1865
9. Baes Melania Knocke 21.01.1867
10. Baes Florimond Frans Knocke °18.02.1868 – † 06.03.1868

De gezinsleden groeiden op en gingen elk hun eigen weg...

1. (Maria) Livina Baes huwde in 1865 met Jean (Jan) Jacobs (Wsk 26.08.1838) maar in 1879 overleed hij, het jaar dat zijn laatste dochtertje werd geboren. Livina had een winkeltje in de Smedenstraat 33.

Gezinstoestand

Jacobs Lodewijka Virginie 3.02.1866
Jacobs Hendrik 23.08.1867
Jacobs Pieter Jacob 10.07.1869
Jacobs Florimond 17.06.1871
Jacobs Désiré 25.02.1873
Jacobs Emiel 20.07.1874
Jacobs Pelagie 28.08.1876
Jacobs Euphrasie 9.06.1878
Jacobs Maria 6.10.1879

Woonden tijdelijk in

Walgraeve Frans – schoonzoon/weduwnaar van Virginie °Blankenberge 25.08.1864
Walgraeve Urbain – kleinzoon °Blankenberge 26.12.1891
Walgraeve Arthur – kleinzoon °Blankenberge 26.12.1891
Walgraeve Joannes – kleinzoon °Blankenberge 19.12.1894
Fournier Lodewijk – °Knokke 20.06.1881

(zoon van Jozef Fournier en Rosalie Baes / zie verder)

Tussen 1890 en 1900 vinden we op hetzelfde adres Graaf Jansdijk West sectie B Nr 20 ‘t Kalf:

Zoon Pieter Jacobs gehuwd met Joanna Mathilde Vermeille met dochter Irma Maria (°Knokke 6.02.1897).

2. Christine Baes huwde in 1879 met Benedikt Frans Baert (°Uitkerke 15.04.1857). In het bevolkingsregister van 1900-1910 worden ze niet vermeld. Ze woonden niet meer in Knokke.

3. Frans Baes trad in het huwelijk met Euphrasia Derudder (°Lissewege 3.04.1870) die te Knokke als dienstmeid werkzaam was maar te Uitkerke stond ingeschreven.

Frans overleed echter in 1898. Euphrasia hertrouwde met herbergier-metser-werkman Charles Van Hullebusch.

In het register 1900-1910 vinden we verder:

Albertus Joannes Baes °Knokke 26.12.1891 timmermansknecht.

Hij was de zoon uit het eerste huwelijk van Euphrasia Derudder en gehuwd te Gouda (Ned) op 1.03.1916 met Julia Declercq.

Franciscus Baes (°Gouda 24.09.1917) zoon van Albert en Julia.

Het gezin kwam naar Knokke op 3.10.1919.

4. Rosalie Baes huwde in 1880 met Joseph Fournier en woonde omstreeks 1908 in de Pepersstraat 30, later Dutranoitstraat genoemd (vorig adres was Dorp A Kerkstraat).

Gezinstoestand

Fournier Joseph Knokke 20.11.1852 Strodekker

Baes Rosalie Knokke 7.03.1854

Fournier Louis Knokke 20.06.1881
Fournier Alfons Knokke 27.05.1883
Fournier Romanie Knokke 2.07.1885
Fournier Celestine Knokke 2.07.1885
Fournier Sebastiaan Knokke 22.09.1889
Fournier Cyriel Knokke 30.03.1894

5. Zoon Eduard Baes werd tolbeambte en trok naar Klemskerke. Op 17 mei 1892 huwde hij te Knokke met Maria Maertens (Knokke 9.08.1866).

6. Stefanie Baes: geen gegevens.

7. Het gezin Baes kreeg nog een overlijden te verwerken. Alfons Baes, ondertussen kleermaker geworden, overleed op 24-jarige leeftijd op 12 april 1886.

8. Hendrik Baes: geen gegevens.

9. Melanie Baes huwde in 1890 met Vital Pauwaert.

De familie woonde tussen 1890 en 1900 in de Pepersstraat 54.

Gezinstoestand

Pauwaert Vital Knokke 22.10.1858 Metsersgast

Baes Melanie Knokke 21.02.1867

Pauwaert Jules Knokke 1.01.1891 (naar Brugge 1910)
Pauwaert Hendrik Bernard Knokke 29.10.1891 – † 9.09.1893
Pauwaert Kamiel Louis Knokke 17.12.1892 – † 3.04.1898
Pauwaert Marie-Magdalena Knokke 21.03.1893
Pauwaert Robert Hubert Knokke 14.05.1895 (naar Brugge 1910)
Pauwaert Oscar Georges Knokke 30.11.1896
Pauwaert Georges Frans Knokke 15.01.1898
Pauwaert Gerard Frans Knokke 6.09.1899
Pauwaert Elza Knokke 11.04.1902
Pauwaert Rachel Knokke 20.02.1905

 

2014-11-20 181127Herinneringskaart voor het Diamanten en de vier Gouden Bruiloften

Feestlied ter gelegenheid der
Diamanten Bruiloft
der echtelingen
Jan Baes-Vermeire
en van de
Gouden Bruiloften
der echtelingen
Felix Rombout-Van der eedt
Pieter Meysman-Byl
Leopold Bonte-Devinck
Pieter Monteville-Hillewaert
allen te zamen plechtig gevierd
te Knocke den 24 September 1907.

Drukkerij ... Desmyter. Dixmude.

Zangwijze: Voor Vlaandrens gouden kusten.

In feestgewaad verschenen,
Met pracht en praal omringd,
Heel Knocke is op de beenen
En ieder juicht en zingt:

Gegroet, o brave lieden,
Gezegend huwelijkspaar,
Elk moet U hulde bieden
In 't jubeljaar.

Gij hebt zoo lange jaren
Saam wel en wee verduurd
En door de woeste baren
De brooze boot gestuurd.

Gegroet, enz...

Gij, mannen, zijt nog krachtig,
Gij vrouwkens, zijt nog lief,
't Gezin is steeds eendrachtig
En kent noch wrok noch grief,

Gegroet, enz...

Uw kroost, kloek opgeschoten,
Gedijt in eer en deugd
En 't gaf reeds nieuwe loten
Ter uwer zoetste vreugd.

Gegroet, enz...

Den ouden dag verheugen
Is zegen van den Heer!
Geniet met volle teugen,
Hoe langer nog, hoe meer!

Gegroet, enz...

In 1907 werd in de pers ruime aandacht besteed aan het Diamanten Jubileum. In het Brugsch Handelsblad van 21 september verscheen een artikel met foto’s van alle jubilarissen.

“Dinsdag toekomende wordt alhier met luister eene allerzeldzaamste gebeurtenis gevierd, namelijk een diamanten en vier gouden bruiloften. Ziehier overigens het welgevuld programma der Plechtige Jubelfeesten ter gelegenheid van het Diamanten Bruiloftsfeest van Joannes Baes en Rosa Vermeire, gehuwd den 8 september 1847 en van het Gouden bruiloftsfeest van Felix Rombout en Rosalia Vandereedt, gehuwd den 16 october 1855; Pieter Meysman en Joanna-Theresia Byl, gehuwd den 21 april 1856; Leopold Bonte en Theresia Devinck, gehuwd den 8 mei 1857; Petrus Monteville en Rosalia Hillewaert, gehuwd den 29 juli 1852.

Om 10 ure plechtige Jubelmis in de parochiale kerk van Knokke. Om 11 ure ontvangst der Jubilarissen op het stadhuis door de Gemeenteoverheid. Overhandiging der geschenken. Om één ure Noenmaal der Jubilarissen aangeboden. In den namiddag Muziekaal Feest De ingezetenen der Gemeente worden vriendelijk uitgenoodigd dien dag hunne huizen te willen bevlaggen. Dat er Dinsdag in ‘t lieve badsteedje geen volk zal ontbreken hoeft niet gezegd: de Jubilarissen genieten er de algemeene sympathie en iedereen, klein en groot, zal ter hunner eere willen meevieren”.

Jan Baes overleed te Knokke in zijn woning op 27 juli 1910 om 8.15 uur in de morgen. De aangifte gebeurde door zijn zoon Eduard, douanier, woonachtig te Klemskerke en door Florimond Jacobs, veldwachter en kleinzoon van de overledene.

Weduwe Baes overleed eveneens in haar woning, dit op 18 februari 1919. Schepen Pieter Vermeire ondertekende de akte de volgende dag. De aangifte werd gedaan door hotelhouder Florimond Jacobs van de “Zomerlust” (bouwjaar 1911), kleinzoon van de overledene en door bakker Vital Pauwaert, schoonzoon van Rozalie Baes-Vermeire.

De akte vermeldt: “gisteren om elf ure 's avonds overleden, Pierslaan villa Sancta Maria...”

2014-11-20 181148Akte van Overlijden/Acte de Décès N° 24 Baes Joannes.

Ten jare negentien honderd en tien, den/ L'an mil neuf cent et dix, le, zeven en twintigsten der maand/du mois Juli,

ten/à negen ure/heures voormiddag voor Ons/par devant Nous Pieter Vermeire,

schepen, aangesteld door het college als Ambtenaar van den

burgerlijken stand der gemeente/ Officier de l'état civil de la commune à Knocke provincie West-Vlaanderen/province de la Flandre occidentale,

zijn verschenen/ont comparu: Eduard Baes, douanier, oud vier en vijftig jaren, woonachtig te Clemskerke, zoon van den overledene, en Florimond Jacobs, veldwachter, oud zeven en dertig jaren, kleinzoon van den overledene, alhier woonachtig, die ons verklaard hebben dat heden, zeven en twintigsten Juli, om acht ure en een kwart 's morgens, in zijn huis alhier is overleden Joannes Baes, metser, oud zes en tachtig jaren elf maanden, geboren te Lophem en alhier woonachtig, sectie Dorp, zoon van Carolus Baes en Anna De Vestel, beiden overleden, echtgenoot van Rosa Vermeire, huishoudster, alhier woonachtig.

Waarvan akte dadelijk ten gemeentehuize is opgemaakt. En na voorlezing aan de verklaarders, hebben wij geteekend met hen/Dont acte a été dressé sur le champ, en la maison commune. Et après lecture faite aux déclarants, nous avons signé

(==> 3 HANDTEKENINGEN)

2014-11-20 181213

Op de groepsfoto staat de grote familie van het diamanten echtpaar. Ondertussen waren heel wat kinderen ook reeds gehuwd. De kleinkinderen zitten vooraan en we kunnen met zekerheid vermelden:

Vooraan v.l.n.r.: Amelia Jacobs, Laura Jacobs, Georges Pauwaert, Hugo Baes, Bertha Jacobs, Jules Jacobs, Gerard Pauwaert, Julien Baes, Germaine Deketelaere, Oscar Pauwaert, Frans Jacobs.

2de rij: mevr. Van Hullebusch, een zuster van Rozalie Vermeire, Rozalie Baes, Theresia Baes, jubilaris Jan Baes, Roza Vermeire, “Stiene”, Stefanie Baes, Melanie Baes met Rachel Pauwaert en Elza Pauwaert op de schoot.

Links staande: Dr. De Beir.

Rechts: Pieter Jacobs, mevr. Dussautois (groothandelaarster uit Brugge) en vroedvrouw Nathalie Devulder.

De gegevens uit de registers van de Bevolking en de Burgerlijke Stand zullen waarschijnlijk van nut zijn voor de opmaak van de stamboom van de familie Baes. Nakomelingen kunnen altijd terecht bij de auteur voor opmerkingen of om bijkomende informatie te verschaffen. Foto’s zijn eveneens welkom.

Bibliografie

  • A. D’hont, Dagklapper uit Knokke, deel II, Hoe het groeide en bloeide te Knokke, Lannoo Tielt, 1976.
  • A. D’Hont, Kent U ze nog... de Knokkenaars, Europese Bibliotheek, Zaltbomrnel, Ned, MCMLXXV.
  • Gemeentelijke Archieven: Registers Bevolking – Burgerlijke Stand.

****************

Rechtzetting

Tijdschrift 36, jaargang 1999, blz. 23, Gesneuvelden 1914-1918.

Sebastien Meysman: Niet zijn zoon Jules, maar zijn broer Jules zou na WO I uitbater worden van het Royal Hotel.

De zusters van Sebastien, Marie en Elisabeth werden hoteliers. Maria startte met echtgenoot Van Houtte het hotel Excelsior op de zeedijk en Elisabeth huwde Joseph Devisscher, ze bouwden in 1913 het hotel Terminus in de Kustlaan.

(medegedeeld door ons lid Marc Devisscher, Knokkenaar, wonende te Steenhuize).

 

Een diamanten bruiloft te Knokke aan/zee

Danny Lannoy

Cnocke is Hier
2000
37
058-065
Leonore Kuijken
2020-02-07 11:12:21

Afdrukken E-mailadres

HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.