headerbg bl
HomeNatuur en landschapNatuurBiologische WaarderingskaartDe Zandstreek - Het Plateau van Wijnendale

De Zandstreek - Het Plateau van Wijnendale

Fysisch milieu (naar Ameryckx 1977a)

1. Geologie - Lithologie
Het geologisch substraat wordt gevormd door subhorizontale, mariene lagen van het Tertiair, namelijk het Eoceen hier bestaande uit het Paniseliaan (klei en zand met plaatselijk platte zandsteen). Deze tertiaire formatie helt naar het noorden. Veel pleistoceen materiaal dat op het lager gelegen tertiair erosieoppervlak door overheersende NW-winden werd afgezet, vindt men hier niet daar de hellingen van dit plateau een moeilijk te overkomen hindernis vormden voor het salterend zand. Het hier voorkomende pleistocene materiaal bestaat dan ook hoofdzakelijk uit lemig-zand.

Er is wel een dunne, zandige of lemig-zan-dige deklaag aanwezig; ze moet echter toegeschreven worden aan lokale verstuivingen van hoofdzakelijk al aanwezig tertiair zand en vooral aan solifluctie- en kryoturbatieverschijnselen die zich tijdens het Pleistoceen hebben voorgedaan.

Tijdens het Laatglaciaal en het Holoceen hadden nog zandverstuivingen en -afzettingen plaats. Uit die perioden dateert ook de lemige en kleiige oppervlakteafzettingen langs waterlopen en op hellingen (recent alluvium en colluvium).

2. Reliëf-Geomorfologie
Het plateau is een zwak golvend gebied. De gemiddelde hoogte ligt tussen de 15-20 m; naar het ZW stijgt het tot 26 m. De beekvalleien zijn tamelijk duidelijk ingesneden.

3. Hydrologie-Hydrografie
Het gebied behoort tot het verzamelgebied van de Kerkebeek die uitmondt in het Zuidervaartje.

De ontwatering gebeurt via beken en kunstmatige watergangen.

4. Pedologie
• De lemig-zandgronden overheersen; ze rusten veelal op een klei-zandsubstraat. Het zijn overwegend matig natte gronden die op een klei-zandsubstraat geen profielontwikkeling of een zwakke postspodosol-ontwikkeling hebben. De droge en matig droge zijn doorgaans postspodosols en prespodosols.
• De zandgronden liggen verspreid in kleine tot matig grote vlekken. De spodosols zijn vooral droge en matig droge zandgronden, de postspodosols vooral matig natte. Er zijn ook enkele kleine vlekken geelachtige of groenachtige, matig grove zandgronden (Tertiair).
• De licht-zandleemgronden komen als enkele kleine vlekjes voor rustend op een klei- of een klei-zandsubstraat.
• Voor de zandleemgronden geldt hetzelfde als de licht-zandleemgronden.

5. Klimatologie
Het klimaat van het gebied is matig en vochtig, met een gemiddelde luchttemperatuur van 9,6°C (jaargemiddelde). Het jaargemiddelde van de neerslag bedraagt 782 mm, tamelijk gelijkmatig verdeeld over het jaar.

Opmerking: Daar het deel van het plateau van Wijnendale op dit kaartblad gelegen, slechts een klein percentage is van het totale plateau en aangezien het vrij gelijkend is met het landschap van de Rug van Aalter, wordt het verder besproken onder dit gebied.

Afdrukken E-mailadres

HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.