headerbg bl

Samenvatting

De Biologische Waarderingskaart is een groots opgevat project. Hierdoor ontsnapten ongetwijfeld heel wat details aan onze aandacht. Wij hopen dat de gebruiker hiervoor begrip zal opbrengen en oog zal hebben voor de globale kijk op het landschap, die hier geboden wordt. Een dergelijke kijk is nodig, als we willen dat ook details blijven bestaan. Hierin ligt het belang van de volgende synthese, waarin voor elk gebied de meest typerende kenmerken worden samengevat.

bwk_17_duinstreekDuinstreek
De Duinstreek, waar dynamiek een grote rol speelt, wordt gekenmerkt door een grote variatie aan milieutypen. Men treft er dan ook een aantal specifieke vegetaties aan. Van belang is hier het feit dat zo goed als alle successiestadia naast elkaar kunnen blijven voortbestaan door middel van louter natuurlijke processen. Het soortenaantal van zowel planten als dieren is er hoog. De Duinstreek is lang ongerept gebleven. Pogingen tot landbouwontwikkeling zijn er pas geweest in de tweede helft van de negentiende eeuw. Vanwege het moeilijke karakter van de ontginning is het gebied echter nooit tot een landbouwstreek uitgegroeid. Door het opkomende toerisme in deze eeuw werd het een recreatiegebied bij uitstek. Grote stukken werden en worden nog verkaveld ten behoeve van vakantieverblijven, zodat veel verloren is gegaan. Het resterende duingebied heeft het rechtstreeks (betreding) en onrechtstreeks (waterwinning) zwaar te verduren van massatoerisme.

Polderstreek
De Polderstreek is een uitgesproken landbouwgebied. Niettegenstaande het een cultuurlandschap is, heeft het een heel eigen karakter dankzij de specifieke ontstaanswijze en exploitatie. Typisch is bijvoorbeeld het plaatselijk voorkomen van een aantal halofiele planten.

Het landschap wordt bepaald door een vrijwel boomloze vlakte. De akkers treft men vooral aan op de kreekruggen, de weilanden op de lagergelegen komgronden.

De uitgestrekte weilandcomplexen, gekenmerkt door een typisch microreliëf, herbergen een aantal specifieke planten terwijl ze internationaal van belang zijn als broed-, pleister- of overwinteringsplaats voor een aantal waardevolle weidevogels. Kleine, marginale gebieden kunnen zeer interessant zijn op botanisch vlak.

De kreken van het Nieuwland van het Zwin en van de Oost-Vlaamse Polders zijn getuigen van het vroegere uitgebreide krekenstelsel terwijl de overgebleven dijken herinneren aan de inpolderingsgeschiedenis.

Naast de inkrimping van het landbouwareaal ten behoeve van industrie, bebouwing en recreatie is het vooral de landbouw zelf die het verdwijnen van de waterrijke gebieden in de hand werkt. De toenemende intensivering van de landbouw is hiervan de oorzaak.

bwk_61_zandstreekZandstreek
Meest kenmerkend voor de Zandstreek is het van nature voedselarme karakter van het substraat. In de vroege middeleeuwen beheersten heiden en schrale bossen daarom dit landschap; later werden ze grotendeels vervangen door een kleinschalig cultuurlandschap, dat heeft standgehouden tot de invoering van de kunstmest en de mechanisatie in de landbouw. Meest karakteristiek en hoogst gewaardeerd voor dit gebied is daarom de nu zeldzaam geworden schrale component, die terug te vinden is in Eiken-Berkenbossen, heiderelicten en schrale graslanden; deze zijn vooral gelegen in de recent ontgonnen gebieden. Belangrijk zijn ook de intact gebleven restanten van het oude, kleinschalige cultuurlandschap met zijn kasteelparken, bomenrijen, slootjes, en plaatselijk matig bemeste graslanden.

De kleinschaligheid van dit landschap wordt bedreigd door de schaalvergroting in de moderne agrarische bedrijfsvoering, het voedselarme karakter door de sterke bemesting.

Afdrukken E-mailadres

HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.