headerbg bl
HomeNieuwsNieuws 2009Natuurherstel in de Kleyne Vlakte

Natuurherstel in de Kleyne Vlakte

Op 31 december 2006 is het Agentschap voor Natuur en Bos, West-Vlaanderen, gestart met het natuurherstelproject “ZENO” dat loopt tot 2010. ZENO staat voor Zwinduinen Ecologische Natuurontwikkeling en is een LIFE-natuurproject. Dit wil zeggen dat het wordt meegefinancierd door de Europese Unie. Het budget van het project bedraagt € 2.537.060. Hiervan wordt 50% door het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid betaald en 50% door de Europese Unie.

Het herstel van het microreliëf in de Kleyne Vlakte, het zuidelijk deel van het Vlaams Natuurreservaat De Zwinduinen en -polders, is de laatste, maar grootste actie van het LIFE-natuurproject ZENO! De Kleyne Vlakte is een voormalig schorre- en strandgebied dat sinds de negentiende eeuw door de Internationale Dijk van de zee is afgesneden en nu vooral uit weilanden bestaat. Naast de jumping die hier in de jaren 1930 werd aangelegd, is de Kleyne Vlakte tot de jaren 1960 ook gebruikt als vliegveld en werd er een karting aangelegd.

Een werk van lange adem! Gezien het herstellen van een historisch microreliëf van een gebied van bijna 100 ha niet zo eenvoudig is, zijn er de laatste jaren al heel wat voorbereidingen gebeurd. Zo liet het Agentschap voor Natuur en Bos in 2004 een grondige historische studie maken over het natuurreservaat, zodat er bij de opmaak van het beheerplan maximaal kon rekening gehouden worden met de landschapshistoriek van het gebied. Na de goedkeuring van het beheerplan in 2007, gebeurden er een hele reeks verkennende boringen en begon een team van experten met een hydrologische studie. Op deze manier werd nagegaan hoe de natuur in de Kleyne Vlakte kon worden hersteld. Uiteindelijk werd het ontwerpscenario voor de werken door de adviescommissie van het natuurreservaat goedgekeurd in februari 2009. De nodige vergunningen en het gedetailleerde bestek werden in de loop van 2008-2009 in orde gebracht.

Wat zal er precies gebeuren in de Kleyne Vlakte? De oorspronkelijke geulen en het landschap in de Kleyne Vlakte worden hersteld door afgravingen en ophogingen. Op deze manier wordt er verhinderd dat het kwaliteitsvolle zoete grondwater vanuit de duinen wegstroomt naar de polders en worden de vochtige milieus in de Kleyne Vlakte hersteld. De kleine, aangeplante jachtbosjes worden verwijderd zodat het open karakter van de duinpolderovergang weer zichtbaar wordt. Daarnaast worden er ook een aantal poelen aangelegd. Op deze manier wordt de Kleyne Vlakte weer omgetoverd naar een waar paradijs voor vogels, amfibieën, zeldzame planten…Vooral de boomkikker heeft dringend nood aan deze natuurherstelwerken. In Knokke-Heist zit één van de zeldzame populaties in Vlaanderen en het is vijf voor twaalf voor dit kleine kikkertje. Er komt ook een uitkijkpunt aan de Graaf Léon Lippensdreef zodat iedereen de herstelde Kleyne Vlakte kan bewonderen. Bovendien worden alle interne afsluitingen verwijderd zodat het gebied landschappelijk nog aantrekkelijker wordt.

kleyne-vlakte_voor-de-werken_web kleyne-vlakte_toekomstbeeld_web

De toestand voor de werken

Het toekomstbeeld

En na de werken? Natuur herstellen is één zaak, maar het behouden van de herstelde natuur is even belangrijk. Vandaar dat het Agentschap voor Natuur en Bos na de werken zal zorgen voor een gemengde kudde met Schotse Hooglanders, Koniks, Shetlandpony’s en schapen. Door de combinatie van deze dieren zal er een afwisselend landschap ontstaan wat zal zorgen voor een hoge biodiversiteit. De eerste jaren zal hier en daar nog worden gemaaid, dit gebeurt steeds na grote graafwerken. De Kleyne Vlakte wordt dus één groot begrazingsblok waarin u zult kunnen wandelen en fietsen op de daarvoor voorziene paden!

Deze werkzaamheden kosten in totaal 496.669,20 €, starten op maandag 28 september 2009 en duren tot eind maart 2010. Tijdens deze werken zullen de wandel- en fietspaden in de Kleyne Vlakte afgesloten zijn. In het weekend zijn alle paden in de Kleyne Vlakte wel toegankelijk.

Het Vlaams Natuurreservaat “De Zwinduinen en –polders” (ook wel gekend als de Zwinbosjes) is het 222 hectare groot duin-, bos- en weidegebied dat zich uitstrekt tussen de Knokse wijk “Het Zoute” en het eigenlijke Zwin. Het reservaat is van internationaal belang, het maakt immers deel uit van het Natura 2000 netwerk, een Europees netwerk van beschermde gebieden.

Meer weten? www.lifenatuurzeno.be

Afdrukken E-mailadres

HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.